ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ Κ.Υ.Θ.Ε.Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Κέντρο Ύδρευσης, Θέρμανσης & Εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας

 

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.:

Αρ. Μητρώου Επιμελητηρίου:

Κεφάλαιο:

Διαχειριστής:

Ημερομηνία λήξης Α’ Διαχειριστικής Περιόδου:

Κύριος ΚΑΔ:

Δευτ. ΚΑΔ:

171786201000

351154

1,000.00€

Βασιλοπούλου Χρυσούλα

31/12/2023

46740000

43221000